ایمان معادلیان

مدیر پروژه

مجتبی عباسی

سرپرست کارگاه

اکبر کاظمی

مدیر اجرایی

حسن صحافی

مدیر فروش

راحله کاظمی

مدیر مالی و اداری

.

حراست و بازرسی