واحدهای قابل فروش واقع در بلوک ۹ مجموعه لیلیان پالاس

بلوک ۹ مجتمع مسکونی لیلیان پالاس که محل آن در تصویر ذیل مشخص شده است ، یکی از بهترین نقاط پروژه بوده که شامل واحدهای شمالی و جنوبی است و از لحاظ دسترسی موقعیت مناسبی دارد 

در ادامه مشخصات واحدهای قابل فروش واقع در این بلوک، آورده شده است.

واحدهای قابل فروش

لیلیان پالاس

واحد قابل فروش ۴

برای قیمت تماس بگیرید

لیلیان پالاس

واحد قابل فروش ۳

برای قیمت تماس بگیرید

لیلیان پالاس

واحد قابل فروش ۲

برای قیمت تماس بگیرید

لیلیان پالاس

واحد قابل فروش ۱

برای قیمت تماس بگیرید