لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: لیلیان پالاس

مشخصات واحد

متراژ: ۱۲۱ مترمربع
دوخوابه

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

۱۴۰۲/۰۷/۰۱

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت:

۱۴۰۲/۰۷/۰۱