لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: مجید معادلیان

مشخصات واحد

متراژ: ۹۸ مترمربع
بلوک ۳
طبقه هفتم
دوخوابه

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: