لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: مجید خوشحال

مشخصات واحد

متراژ: ۸۷ مترمربع
بلوک ۳
طبقه هفتم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: