لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: کبری گنجی

مشخصات واحد

متراژ: ۹۵ مترمربع
بلوک ۳
طبقه ششم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: