لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: صمد فدعمی

مشخصات واحد

متراژ: ۱۰۹ مترمربع
بلوک ۳
طبقه ششم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: