لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: ترکی سیاحی

مشخصات واحد

متراژ: ۱۰۹ مترمربع
بلوک ۳
طبقه پنجم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: