لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: مصطفی امیرنیا

مشخصات واحد

متراژ: ۹۵ مترمربع
بلوک ۳
طبقه دوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: