خبرنگاران به راستی تجسم امانت ، مسئولیت ، تعهد ، دلسوزی و  وظیفه اند .خبرنگاران وجدان بیدار جهان     و تصویر  گر زمان خویش  هستند ، زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه ای ، مرهون تلاش های شبانه روزی آنهاست  ..
هفدهم مردادماه   روز خبرنگار  ،  این روز ارزشمند اجتماعی بر  شما    گرامی  باد .

دیدگاهتان را بنویسید