لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: صفا مشعلی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۹۶۵

متراژ: ۹۵ مترمربع
بلوک ۹
طبقه ششم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: