لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: محمدرضا بهشتی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۹۶۲

متراژ: ۱۰۹ مترمربع
بلوک ۹
طبقه ششم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: