لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: تاتی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۹۴۹

متراژ: ۹۸ مترمربع
بلوک ۹
طبقه چهارم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: