لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: محمدحسین الهی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۹۳۳

متراژ: ۹۷ مترمربع
بلوک ۹
طبقه سوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: