لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: مقدمی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۹۳۱۰

متراژ: ۸۰ مترمربع
بلوک ۹
طبقه سوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: