لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: فاطمه حسینی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۹۲۱

متراژ: ۹۶ مترمربع
بلوک ۹
طبقه دوم
دوخوابه

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: