لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: صالحی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۹۱۱۰

متراژ: ۸۰ مترمربع
بلوک ۹
طبقه اول
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: