لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: معصومه حیدری

مشخصات واحد

شماره واحد: ۷۶۱

متراژ: ۹۶ مترمربع
بلوک ۷
طبقه ششم
دوخوابه

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: