لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: چهاربالشی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۷۶۷

متراژ: ۸۷ مترمربع
بلوک ۷
طبقه ششم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: