لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: محققی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۷۵۱۰

متراژ: ۸۰ مترمربع
بلوک ۷
طبقه پنجم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: