لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: محمودی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۷۳۹

متراژ: ۹۸ مترمربع
بلوک ۷
طبقه سوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: