لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: امیرحسین محمودی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۷۳۳

متراژ: ۹۷ مترمربع
بلوک ۷
طبقه سوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: