لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: تنکابنی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۷۳۱

متراژ: ۹۶ مترمربع
بلوک ۷
طبقه سوم
دوخوابه

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: