لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: مروارید لطفی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۷۲۳

متراژ: ۹۷ مترمربع
بلوک ۷
طبقه دوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: