لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: بازمانده

مشخصات واحد

شماره واحد: ۷۲۱

متراژ: ۹۶ مترمربع
بلوک ۷
طبقه دوم
دوخوابه

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: