لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: مجید صلاحی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۷۲۵

متراژ: ۹۵ مترمربع
بلوک ۱
طبقه دوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: