لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: کریمیان

مشخصات واحد

شماره واحد: ۷۲۱۰

متراژ: ۸۰ مترمربع
بلوک ۷
طبقه دوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: