لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: اسماعیلیان

مشخصات واحد

شماره واحد: ۷۰۲

متراژ: ۱۰۹ مترمربع
بلوک ۷
همکف
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: