لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: ترکی سیاحی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۵۳

متراژ: ۹۷ مترمربع
بلوک ۲
طبقه پنجم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: