لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: عباس عبیات

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۴۱۰

متراژ: ۸۰ مترمربع
بلوک ۲
طبقه چهارم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: