لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: تیمور حاج میرزاعلیان

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۳۲

متراژ: ۱۰۹ مترمربع
بلوک ۲
طبقه سوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: