لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: سرورالسادات مجتوبی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۲۱

متراژ: ۹۶ مترمربع
بلوک ۲
طبقه دوم
دوخوابه

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: