لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: حسن رندانی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۲۵

متراژ: ۹۵ مترمربع
بلوک ۲
طبقه دوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: