لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: مقصودی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۷۹

متراژ: ۹۸ مترمربع
بلوک ۱
طبقه هفتم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: