لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: طیبی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۷۱

متراژ: ۹۶ مترمربع
بلوک ۱
طبقه هفتم
دوخوابه

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: