لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: بابائی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۶۱

متراژ: ۹۶ مترمربع
بلوک ۱
طبقه ششم
دوخوابه

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: