لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: اسدی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۶۵

متراژ: ۹۵ مترمربع
بلوک ۱
طبقه ششم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: