لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: ترکی سیاحی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۶۱۰

متراژ: ۸۰ مترمربع
بلوک ۱
طبقه ششم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: