لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: توفیق

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۶۸

متراژ: ۱۰۱ مترمربع
بلوک ۱
طبقه ششم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: