لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: دریا قادری

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۵۹

متراژ: ۹۸ مترمربع
بلوک ۱
طبقه پنجم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: