لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: حبیب ا… نجفی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۴۱۰

متراژ: ۸۰ مترمربع
بلوک ۱
طبقه چهارم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: