لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: ارشادی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۱۳۱

متراژ: ۹۶ مترمربع
بلوک ۱
طبقه سوم
دوخوابه

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: