بازار بزرگ نقش جهان اندیشه

فاز ۴ شهر جدید اندیشه

 

مجتمع تجاری ، اداری ، ورزشی ارغوان

فاز ۴ شهر جدید اندیشه

 

مجتمع تجاری اداری نگارستان

فاز ۳ شهر جدید اندیشه

 

مجتمع مسکونی گلستان

فاز ۳ شهر جدید اندیشه

 

مجتمع تجاری بازار بزرگ

فاز ۳ شهر جدید اندیشه

 

مجتمع مسکونی بوستان

فاز ۳ شهر جدید اندیشه

 

مسجد حضرت ابوالفضل ( ع )

فاز ۴ شهر جدید اندیشه

 

مجتمع فرهنگی امام علی ( ع )

فاز ۳ شهر جدید اندیشه

 

مسجد چهارده معصوم ( ع )

فاز ۲ شهر جدید اندیشه