این مجتمع شامل ۵۴۵ واحد مسکونی در ۹ بلوک ۱۰ طبقه می باشد که در سه تیپ اجرا می شوند

 

 

 

 

 

تیپ ۱ : به تعداد ۵ بلوک ، به شماره های ۱ و ۲ و ۳ و ۷ و ۹

 

با مشخصات ذیل می باشند :

تعداد طبقات بلوک : ۱۰ طبقه
پارکینگ : در دو طبقه زیرزمین ۱- و زیرزمین ۲-
انباری ها به تعداد واحد های مسکونی در دو طبقه زیرزمین
اتاقهای تاسیسات برق و مکانیک مرکزی در زیر زمین ۱-
طبقه همکف شامل لابی ورودی و سالن چند منظوره و واحد سرایدار و  ۷  واحد مسکونی
طبقات اول تا هفتم هر کدام شامل ۱۰ واحد مسکونی
آسانسور نفر بر : دو دستگاه
آسانسور حمل بار ( برانکارد بر ) : یک دستگاه
راه پله : دو دستگاه
اتاق جمع آوری زباله : دو دستگاه

 

تیپ ۲ : به تعداد یک بلوک که به صورت ستاره سه پر به شماره های ۴ و ۵ و ۶

 

با مشخصات ذیل می باشد :

تعداد طبقات بلوک : ۱۰ طبقه
پارکینگ : در دو طبقه زیرزمین ۱- و زیرزمین ۲-
انباری ها به تعداد واحد های مسکونی در دو طبقه زیرزمین
اتاقهای تاسیسات برق و مکانیک مرکزی در زیر زمین ۱- و ۲-
طبقه همکف شامل لابی ورودی و سالن چند منظوره و واحد سرایدار و  ۱۳  واحد مسکونی
طبقات اول تا پنجم هر کدام شامل ۱۵ واحد مسکونی
طبقه ششم و هفتم هرکدام شامل ۹ واحد مسکونی
آسانسور نفر بر : سه دستگاه
آسانسور حمل بار ( برانکارد بر ) : یک دستگاه
راه پله : چهار دستگاه
اتاق جمع آوری زباله : یک دستگاه

 

تیپ ۳ : به تعداد یک بلوک به شماره ۸

 

با مشخصات ذیل می باشد :

تعداد طبقات بلوک : ۱۰ طبقه
پارکینگ : در دو طبقه زیرزمین ۱- و زیرزمین ۲-
انباری ها به تعداد واحد های مسکونی در دو طبقه زیرزمین
اتاقهای تاسیسات برق و مکانیک مرکزی در زیر زمین ۱-
طبقه همکف شامل لابی ورودی واحد سرایدار و  ۵  واحد مسکونی
طبقات اول تا هفتم هر کدام شامل ۶ واحد مسکونی
آسانسور نفر بر : یک دستگاه
آسانسور حمل بار ( برانکارد بر ) : یک دستگاه
راه پله : یک دستگاه
اتاق جمع آوری زباله : یک دستگاه