واحدهای طبقه چهارم

واحدهای فروشی طبقه چهارم

واحد ۱۰۱ متری
.
واحد جنوبی
دو خواب نورگیر
بالکن پارکینگ انباری
پیش پرداخت ۸۰۰ میلیون
الباقی اقساط ۱۵ ماهه

 

واحد ۱۰۱ متری
.
واحد جنوبی
دو خواب نورگیر
بالکن پارکینگ انباری
پیش پرداخت ۸۰۰ میلیون
الباقی اقساط ۱۵ ماهه

 

واحدهای طبقه چهارم

واحدهای فروشی طبقه چهارم

واحد ۱۰۱ متری
.
واحد جنوبی
دو خواب نورگیر
بالکن پارکینگ انباری
پیش پرداخت ۸۰۰ میلیون
الباقی اقساط ۱۵ ماهه
واحد ۱۰۱ متری
.
واحد جنوبی
دو خواب نورگیر
بالکن پارکینگ انباری
پیش پرداخت ۸۰۰ میلیون
الباقی اقساط ۱۵ ماهه

 

واحد ۱۰۱ متری
.
واحد جنوبی
دو خواب نورگیر
بالکن پارکینگ انباری
پیش پرداخت ۸۰۰ میلیون
الباقی اقساط ۱۵ ماهه

 

واحد ۱۰۱ متری
.
واحد جنوبی
دو خواب نورگیر
بالکن پارکینگ انباری
پیش پرداخت ۸۰۰ میلیون
الباقی اقساط ۱۵ ماهه

 

واحد ۱۰۱ متری
.
واحد جنوبی
دو خواب نورگیر
بالکن پارکینگ انباری
پیش پرداخت ۸۰۰ میلیون
الباقی اقساط ۱۵ ماهه

 

واحد ۱۰۱ متری
.
واحد جنوبی
دو خواب نورگیر
بالکن پارکینگ انباری
پیش پرداخت ۸۰۰ میلیون
الباقی اقساط ۱۵ ماهه