محمد علی کاظمی

رئیس هیئت مدیره

 

 

تینا کاظمی

مدیر عامل

 

 

رویا کاظمی

نایب رئیس هیئت مدیره