.

مدیر پروژه

 

مجتبی عباسی

سرپرست کارگاه

 

اکبر کاظمی

مدیر اجرایی

 

راحله کاظمی

مدیر مالی و اداری

 

حسن صحافی

مدیر فروش

 

.

حراست و بازرسی