مجتمع مسکونی لیلیان پالاس
پیش فروش آپارتمان در مجتمع مسکونی لیلیان پالاس
واحد های طبقه چهارم

طبقه چهارم

واحد های فروشی طبقه چهارم

 

واحد های طبقه پنجم

طبقه پنجم

واحد های فروشی طبقه پنجم

 

واحد های طبقه ششم

طبقه ششم

واحد های فروشی طبقه ششم